Tietosuoja

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi on Moniäänisyysmittari: Journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä. Kyseessä on kertatutkimus, jossa 1) kehitetään luonnollisen kielen käsittelymenetelmiä hyödyntävä data-analytiikkatyökalu ja 2) kokeillaan sen käyttöä ja pohditaan moniäänisyyden merkitystä työpajoissa, jotka järjestetään hankekumppaneina toimivien mediatalojen toimittajien kanssa.

Tutkimuksen kestoaika: 1.2.2021–31.12.2022

Henkilötietojen käsittelyaika: Henkilötietoja käsitellään siihen saakka, kunnes tutkimuksen tulokset on saatu julkaistua.

2. Rekisterinpitäjä

Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
33014 Tampereen yliopisto
Os: Kalevantie 4
33100 Tampere
Y-tunnus: 2844561-8

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Laura Ahva
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 050 5099 219
Sähköpostiosoite: laura.ahva(at)tuni.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo(at)tuni.fi

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta.

Nimi: Laura Ahva
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 050 5099 219
Sähköpostiosoite: laura.ahva(at)tuni.fi

6. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksen toteuttaa tutkimusryhmä, johon kuuluvat Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta tenure track -professori Laura Ahva (journalistiikka), tutkimusapulainen Tuomas Mäkelä (tietojenkäsittelytiede), professori Jyrki Nummenmaa (tietojenkäsittelytiede) sekä väitöskirjatutkija Matleena Ylikoski (journalistiikka).

7. Tutkimusrekisterin tietosisältö

1) Pääasiallinen henkilötietotyyppi on media-aineistojen eli journalististen tekstien sisältämät nimitiedot sekä muut mahdolliset henkilötiedot, joita arkistoiduissa journalistisissa jutuissa on julkaistu (esim. ammatti, asuinpaikka, ikä, poliittiset tai henkilökohtaiset näkemykset).

2) Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ovat myös havainnointitallenteisiin sisältyvät tutkittavien äänet ja nimet. Tallenteissa tulee esille myös yksilöiden henkilökohtaisia näkemyksiä ja kokemuksia tutkimuksen aiheeseen liittyvissä asioissa.

8. Henkilötietojen tietolähteet

1) Tekstiaineiston tiedot ovat peräisin kahden mediatalon eli sanomalehti Kalevan ja Suomen Tietotoimiston juttuarkistoista. Kyseisten hankekumppanien kanssa on tehty arkistojen tekstianeistoista datanluovutus- ja käyttösopimukset.

2) Havainnointiaineisto on peräisin tutkijoiden järjestämistä työpajoista, joiden aikana tehdään havaintoja media-ammattilaisten näkemyksistä moniäänisyyden kehittämiseksi. Työpajojen tallentamiseen pyydetään erikseen osallistujien suostumus.

9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

1) Mediatalojen juttuarkistojen tekstidataa sekä siinä olevia henkilötietoja käytetään hankkeessa kehitettävän Moniäänisyysmittari-ohjelmiston testisisältönä ja tutkimusaineistona. Mittarin avulla pyritään erottelemaan, ovatko teksteissä päässeet esille (ja kuinka usein) erilaiset toimijat suhteessa heidän sukupuoleensa, ammattinimikkeeseensä, puoluetaustaansa ja taustaorganisaatioonsa sekä suhteessa käsiteltyyn aiheeseen.

2) Hankkeessa järjestetään myös työpajoja, joissa kehitetään moniäänistä journalismia yhdessä toimittajien kanssa ja kokeillaan Moniäänisyysmittaria käytännössä hyödyntäen juttuarkistoaineistosta tehtyjä havaintoja. Tutkimusjulkaisuissa tässä aineistossa esille tulleita henkilötietoja ei käytetä siten, että henkilöt olisivat tunnistettavissa.

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

☐ Tutkittavan suostumus

☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

 • ☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

☐ Muu

11. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☐ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
☒ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja (mikäli niitä tulee esille tekstianeistoissa eli Kalevan ja STT:n arkistoiduissa jutuissa):

 • ☒ Rotu tai etninen alkuperä
 • ☒ Poliittiset mielipiteet
 • ☒ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • ☒ Ammattiliiton jäsenyys
 • ☐ Geneettiset tiedot
 • ☐ Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
 • ☐ Terveystiedot
 • ☐ Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja (mikäli niitä tulee esille tekstianeistoissa eli Kalevan ja STT:n arkistoiduissa jutuissa):

☐ Ei
☒ Kyllä

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

☐ Rekisteröidyn suostumus
☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja siirtyy käsiteltäväksi tutkimusryhmän ulkopuolelle vain, jos ulkopuolinen yritys litteroi havainnointiaineistoa tekstimuotoon. Mikäli hyödyksi on, työpajojen tallenteet luovutetaan toimeksiantosopimuksen jälkeen litteroitavaksi tietosuojaan ja salassapitoon sitoutuneelle Tutkimustie Oy:lle.

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei
☐ Kyllä

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:

☒ Lukitussa tilassa
☐ Lukitussa kaapissa
☐ Muu

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

☒ käyttäjätunnus
☒ salasana
☒ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
☐ kulunvalvonta
☐ muu

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☒ Aineisto pseudonymisoidaan havainnointiaineiston osalta
☒ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska tutkimuksen tarkoituksena on nimenomaan analysoida media-aineistossa esiintyviä haastateltavia ja heihin liittyviä tietoja.

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

☒ tiedonsiirron salaus: Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä. Jos siirto pitää tehdä, käytetään siinä SSL-suojattua yhteyttä.
☐ tiedoston salaus
☐ muu

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

1) Tutkimukseen käytetty median arkistomateriaali ja niihin liittyvät henkilötiedot tuhotaan tutkimuksen jälkeen.

2) Työpajoihin liittyvä pseudonymisoitu havainnointimateriaali säilytetään siihen asti, että tutkimushankkeeseen liittyvä väitöskirjatyö valmistuu.

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.